One Republic - Wherever I Go Lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=ANPXFX526H8
Enjoy :)